வெளிநாடுகளில் தொழில் ஒன்றை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்களா??? FREE – International Job Opportunities and Career Guidance Workshop

வெளிநாடுகளில் தொழில் ஒன்றை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்களா???

இது உங்களுக்கான அறிய வாய்ப்பு

FREE – International Job Opportunities and Career Guidance Workshop

சர்வதேச வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் தொழில் வழிகாட்டுதல் செயலமர்வு

Guest Speaker:
Asha Priya Joseph
Educationist and Global Operations Manager
EXODUS INTERNATIONAL SERVICES – DOHA – QATAR
MPhil , Educational Technology (Bharathidasan University, India). MA Administration (Andrews University,USA) MA , English ( MG University, India) BEd( Bachelor of Education)- Bharatiya Shiksha Parishad, India

Register Now:
https://forms.gle/8Q95a1QMZrtgaqdv9

ஏற்பாடு: ஸ்கை தமிழ் மற்றும் துணிந்தெழு சஞ்சிகை

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button