வாழ்க்கைச் செலவு குறைந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கைக்கு 7 ஆவது இடம்.

வாழ்க்கைச் செலவு குறைந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை 7 ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

139 நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இணையத்தளமொன்றினால் இந்த பட்டியல் வௌியிடப்பட்டுள்ளது. 

வாழ்க்கைச் செலவு மிகவும் குறைந்த நாடாக பாகிஸ்தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் பட்டியலில் இந்தியா மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது.

வாழ்கைச் செலவு மிகவும் அதிகரித்த நாடாக சுவிட்ஸர்லாந்து பதிவாகியுள்ளது.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button